Сырымбет мекени – Чокан Валихановдун балалык чагы өткөн жер×