Композитор Барух Берлинер. «Дүйнөнүн жаралышы» чыгармасы