Казан шаарынын көрүнүктүү жерлери, татар элинин кол өнөрү