Келагаи баш кийими, Шеки шаары, Азербайжанга саякат