Абиш Кекилбаев. Адабий майдан менен саясий мансап×