Мүнүшкөрлүк – көчмөн элдин алгыр куштар менен аң уулоосу