Жангали Жүзбай – Эзелки казак күүсүндөгү айтылган сөздөрүн угуп отурган