Смайыл жана София. Жан дүйнөсү жана тулку бою бекемдер