Folk style of clothing. History of Kazakh folk art