Kazakh cinema stand at Berlinale

Today in the program:

Kazakh cinema stand at Berlinale 
"Finding mother"
"Kelinka tozhe chelovek"