Raziya Khassanova

The hero of the program is Raziya Khassanova, producer.×